Provincie Limburg

Bestuursadviseur Commissaris van de Koning bij Provincie Limburg (1,0 fte)

Solliciteer uiterlijk maandag 4 juli 2022
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 3598 - 5119

Vacature

De Commissaris van de Koningin (hierna: CdK) neemt een bijzondere positie binnen het provinciaal bestuur in. Enerzijds heeft hij Rijkstaken die, gebaseerd op zijn ambtsinstructie, wettelijk bij hem zijn belegd en waarover hij jaarlijks verantwoording aflegt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Anderzijds heeft hij provinciale taken, waarbij hij provinciale (beleids)ontwikkelingen initieert en coördineert die van prioritair belang zijn voor de provincie Limburg, en heeft hij een eigen portefeuille binnen GS. Als provinciaal bestuursorgaan is de CdK onder meer voorzitter van zowel Provinciale Staten (PS) als van het College van Gedeputeerde Staten (GS). Vanuit deze verantwoordelijkheden is de CdK tevens het boegbeeld van de Provincie.

De CdK beschikt over een eigen staf: het Kabinet. Het Kabinet is ingericht als stafeenheid om met impact de rijkstaken en (een deel van) de provinciale taken van de CdK vorm te geven.

Binnen de afdeling Kabinet is de functie vacant van:

Bestuursadviseur Commissaris van de Koning bij Provincie Limburg (1,0 fte)


Wij zoeken een enthousiaste collega die in een politiek bestuurlijke context de Commissaris ondersteunt in de uitvoering van zijn/haar dagelijkse werkzaamheden binnen de context van de provinciale taken. Je bent in deze rol onderdeel van het kernteam dat bestaat uit de kabinetschef, plaatsvervangend kabinetschef en bestuursadviseur communicatie.

De bestuursadviseur van CdK focust met name op de taken en aandachtsvelden van CdK als provinciaal bestuursorgaan, waaronder zijn portefeuille-onderwerpen en het voorzitterschap van het College van GS en van Provinciale Staten. De bestuursadviseur voert zijn/haar functie uit in een politiek bestuurlijke context en zal dienen te balanceren op de rand van inhoud, politiek en proces, waarbij de scheidslijn niet altijd even helder zal zijn.

Professionaliteit, kwaliteit en loyaliteit staan centraal binnen het team Kabinet.

Dit doet een bestuursadviseur van de CdK

 • Jij draagt samen met het kernteam de verantwoordelijkheid voor een goede ondersteuning van het functioneren van de CdK en werkt binnen dit team nauw samen met de Kabinetschef en haar plaatsvervanger en de bestuursadviseur communicatie.
 • Onder verantwoordelijkheid van en in samenspraak met de kabinetschef houd je daarnaast samen met het bestuurssecretariaat van de Commissaris toezicht op het agendabeheer, de prioritering van zaken en draag je daarnaast zorg voor de tijdige aanlevering van informatie ten behoeve van zijn afspraken. Je coördineert de processen ter ondersteuning van de CdK en zorgt in dat kader voor een continue kwaliteit van dienstverlening.
 • Je onderhoudt een nauwe relatie met de bestuursadviseurs van de andere collegeleden, adviseert collega’s binnen de organisatie op samenhang en kwaliteit in voor de CdK belangrijke dossiers en treed daarbij op als klankbord voor directie, clustermanagement en beleidsmedewerkers.
 • Je verbindt in brede zin de organisatie en de CdK en de verschillende met elkaar samenhangende onderwerpen. Je stemt af met de inhoudelijk clusters en bewaakt de voortgang van de dossiers en de in de ambtelijke organisatie uitgezette opdrachten. Je initieert hiervoor zelfstandig acties, legt contacten en voert overleg. 
 • Je bent de rechterhand van de CdK, ondersteunt op administratief, organisatorisch en inhoudelijk vlak en vervult daarbij de secretarisrol in de Reguliere Overleggen (RO’s); je fungeert als kritisch sparringpartner en geeft gevraagd en ongevraagd feedback. In dit kader verzamel je actuele en relevante informatie over politiek-bestuurlijke ontwikkelingen ter voorbereiding van afspraken, vergaderingen of debatten.
 • Het signaleren van mogelijkheden tot het versterken en positioneren van de bestuurlijke rol van de CdK is een belangrijk aspect. Denk hierbij aan het inschatten van gevoeligheden bij de betrokken partijen rond bestuurlijke onderwerpen, het beoordelen van de consequenties en de effecten van bestuurlijk handelen en het formuleren van standpunten over actuele thema’s. Je adviseert over de prioritering van inhoudelijke onderwerpen en signaleert knelpunten en (maatschappelijke) belangentegenstellingen.
 • Je hebt, in afstemming met het cluster Communicatie en Strategie, zicht op de strategische lobbythema’s en lobbyactiviteiten richting Den Haag met onder andere Tweede Kamerleden en politieke assistenten van ministers en staatssecretarissen.
 • Je bereidt werkbezoeken van de CdK voor, verzorgt actief de informatievoorziening en draagt bij aan de interne en externe communicatie (in samenwerking met het kernteam en het cluster Communicatie en Strategie).
 • Samen met het team bestuursadviseurs van de GS leden zorg je voor een goede ondersteuning van het gehele college.
 • Je draagt zorg voor een goed verloop van de actieve informatieplicht van de CdK en een correcte afdoening van de toezeggingen richting Provinciale Staten en de Statencommissies.

Zorgvuldigheid en verantwoord werken zijn noodzakelijk binnen dit diverse takenpakket met een grote variëteit aan in- en externe stakeholders. Dit vraagt om een resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele medewerker, die in een steeds veranderende omgeving en krachtenveld verbindingen legt en op strategisch, tactisch en operationeel niveau taken oppakt. Gevoel voor de diverse rollen en taken van CdK binnen het maatschappelijk krachtenveld is essentieel, evenals senioriteit en doorzettingsmacht. Je bent omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief, representatief, stressbestendig, daadkrachtig, klantgericht en creatief.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Wij zorgen voor passende antwoorden op vraagstukken die te groot zijn voor een individuele gemeente en te regionaal voor de landelijke overheid. Dit doen we in een omgeving die mede ingekaderd en gecontroleerd wordt door een parlement dat iedere vier jaar opnieuw wordt gekozen - Provinciale Staten - en een bestuur dat door Provinciale Staten wordt benoemd: het college van Gedeputeerde Staten. De CdK, in Limburg ook wel Gouverneur genoemd, is voorzitter van zowel Provinciale Staten als van Gedeputeerde Staten. Ook is de CdK voor wat betreft specifieke rijkstaken een zelfstandig bestuursorgaan

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Met inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur inclusief het provinciaal bestuur en  kennis van politiek-bestuurlijke verhoudingen met andere overheden en maatschappelijke organisaties;
 • kritisch denkvermogen en in staat zijn om tegenwicht te bieden en te sturen op resultaat;
 • een grote mate van discretie waarbij je integriteit hoog in het vaandel draagt;
 • een teamspeler die resultaatgericht, proactief, omgevingsbewust, klantgericht, stressbestendig en flexibel (ook qua werktijden) is;
 • goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) adviesvaardigheden in het Nederlands, Engels en liefst ook in Duits;
 • een collega die graag intern en extern samenwerkt met collega’s en vertegenwoordigers van andere overheden, overige maatschappelijke organisaties en andere stakeholders;
 • fulltime beschikbaarheid.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.598,96 en maximaal € 5.119,70  in schaal 11;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Solliciteer naar de vacature Bestuursadviseur Commissaris van de Koning Provincie Limburg

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 5 juli 2022 tegemoet. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd waarbij interne kandidaten voorrang zullen krijgen.

Ben je in dienst bij de Provincie Limburg dan kun je reageren door op deze link te klikken.

Indien je niet in dienst bij de Provincie Limburg dan kun je reageren door op deze link te klikken:

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Marjeanne Gerrickens, plv. kabinetschef (+31-6-21390377).

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 27.

Overige informatie

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD ZL) zijn uitgeplaatst naar de RUD ZL gelden bij interne vacatures bij de Provincie als interne kandidaat.

Deze medewerkers en oud-medewerkers zijn vrij om te reflecteren op interne vacatures van de Provincie Limburg en hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.


 

Adres
Limburglaan 10
6229 HA Maastricht