Gemeente Maastricht

Directeur Theater aan het Vrijthof in Maastricht

Solliciteer uiterlijk zondag 1 november
 • room Maastricht
 • query_builder 36 uur
 • school WO

Vacature

favorite_border Toevoegen aan favorieten
Directeur Theater aan het Vrijthof

De Gemeente Maastricht

'Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur' 'De uitwisseling tussen cultuur, economie, onderwijs, maatschappelijke participatie en gebiedsontwikkeling maakt van Maastricht een echte cultuurstad'.

Quotes uit de, eind vorige jaar opgestelde, visie van Maastricht op de cultuur binnen de stad. Maastricht heeft als één van de zeven culturele brandpunten in Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor de professionele kunsten. Niet alleen als euregionale centrumstad en hoofdstad van de provincie, maar ook voor haar eigen inwoners en bezoekers, die mede vanwege het hoogwaardig cultureel aanbod graag in Maastricht wonen, werken en ontspannen. Daarbij herbergt Maastricht herbergt 7 BIS gezelschappen.

Maastricht is daarnaast, als meest internationale stad van Nederland, een fantastische stad om te werken en wonen in een prachtige groene omgeving.

Theater aan het Vrijthof

Theater aan het Vrijthof is, als stadstheater, van regionale, landelijke en zelfs internationale betekenis, en het is een theater van en vóór de stad. Het theater is niet alleen het podium voor de professionele gezelschappen in Maastricht maar werkt ook voor de volle breedte van de amateurkunsten, door die eveneens als huisgezelschap te faciliteren.

Verdeeld over 3 zalen heeft het theater nu 1220 zitplaatsen en programmeert het ruim 500 voorstellingen en concerten per jaar. Momenteel wordt onderzocht of en op welke manier een middenzaal in het theater kan worden gerealiseerd. Het gaat om een vlakke vloer met 360 stoelen, die geschikt is om gebruikt te worden door talrijke amateurverenigingen uit Maastricht en voor toneel, cabaret, dans en muziek.

Het Theater aan het Vrijthof kent 4 huisgezelschappen, philharmonie zuidnederland, toneelgroep Maastricht, Opera Zuid, Sally Dansgezelschap Maastricht, waarmee een goede en productieve samenwerking bestaat.

Theater aan het Vrijthof werkt aan een verdere verzelfstandiging, waarvan komende jaren duidelijk wordt of dit betekent dat de organisatie wel of niet buiten de gemeentelijke organisatie wordt geplaatst. In dat laatste geval zal gewerkt gaan worden met een raad van toezicht. In het geval van verdere interne verzelfstandiging legt de directeur verantwoording af aan de algemeen directeur Stadsontwikkeling, Economie en Cultuur en vindt afstemming over de kaders plaats met het team cultuur van de afdeling Beleid en Ontwikkeling van de gemeente Maastricht.

Theater aan het Vrijthof is een organisatie met 49 Fte. Daarnaast wordt gewerkt met een variërend aantal freelancers, evenementenbegeleiders, een flexibele horecaploeg en een groot aantal vrijwilligers.

Directeur, hoofd programmeur

De directeur stuurt de organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het door het bestuur goedgekeurde beleid. De directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan de Algemeen Directeur van de Gemeente Maastricht (bij interne verzelfstandiging) danwel de Raad van Toezicht (bij externe verzelfstandiging. De volledige bedrijfsvoering, op basis van het met de Algemeen directeur van de Gemeente , danwel RvT uitgestippelde beleid, valt onder verantwoordelijkheid van de directeur. De organisatie is vanwege de interne verzelfstandiging binnen de ambtelijke situatie, en een onlangs door¬gevoerde reorganisatie, volop in transitie. Een verdergaande cultuuromslag is noodzakelijk om te komen tot het gewenste ondernemerschap voor de verder verzelfstandigde organisatie, waarbij het verwerven van meer eigen inkomsten noodzakelijk is om te kunnen groeien naar een stadstheater van, voor en door de stad en voor alle inwoners van Maastricht. Dat betekent naast een hoge artistieke ambitie ook een groot sociaal engagement en sterke verbinding met de volle diversiteit van de bevolking in Maastricht. Dat vraagt van de directeur het vermogen om buiten bestaande kaders te denken en met nieuwe doelgroepen samen te werken en nieuwe vormen van presentatie te ontwikkelen, die niet vanzelfsprekend allemaal hoeven plaats te vinden binnen de theaterzalen.

De organisatie zal op termijn verder binnen de gemeentelijke organisatie worden verzelfstandigd en - afhankelijk van besluitvorming in de raad - mogelijk gaan opereren in een zelfstandige rechtsvorm met een subsidierelatie gebaseerd op heldere prestatieafspraken met de Gemeente Maastricht.

Een goede en productieve samenwerking met de huisgezelschappen van het theater als huis voor makers; philharmonie zuidnederland, toneelgroep Maastricht, Opera Zuid, Sally Dansgezelschap Maastricht en met de kunstvakopleidingen en amateurs in Maastricht vormen het fundament onder het profiel van het stadstheater van Maastricht, waarbij de uitdaging voor alle betrokken partijen eruit bestaat de volle diversiteit van de bevolking van Maastricht actief bij het programma te betrekken.

Binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid wordt gewerkt aan een toenemend intensieve samenwerking tussen de grote theaters in de steden. De directeur zal inspirerend kartrekker en initiatiefnemer zijn in deze samenwerking en met behoud van de identiteit van het Theater aan het Vrijthof productief en effectief samenwerken met zijn collega's in het land en met name in Heerlen en Sittard-Geleen.

De opdracht

De directeur is als hoofd programmeur verantwoordelijk voor een solide inhoudelijk artistieke koers, die past bij de stad Maastricht en voor een gezonde financiële basis. Hij/zij is in staat de bedrijfsmatige en budgettaire randvoorwaarden op orde te houden om op basis daarvan samen met het team medewerkers van het theater ruimte te creëren om de meer inhoudelijke culturele en maatschappelijke ambitie van het stadstheater te realiseren.

Cultuur van de bovenste plank voor een breed en divers publiek vraagt om mensen, aanbod en accommodaties, die tiptop in orde zijn: op dit vlak wordt een stevige bijdrage gevraagd van de directeur. Samenwerking zoeken met partners uit de stad is voor de organisatie essentieel. We gaan een sterkere verbinding aan met culturele partners in de stad en de kunstvakopleidingen, amateurverenigingen, met de aan het theater verbonden festivals, met ieder hun eigen onafhankelijke governance, en overige onderwijs- en maatschappelijke instellingen. Aanhaken bij het bedrijfsleven, waarbij cultuur wordt ingezet als onmisbare economische schakel in een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat van de complete cultuurstad, die Maastricht wil zijn, is net zo belangrijk.

De directeur onderschrijft deze ambities en zet zich hiervoor op basis van eerder opgedane kennis en ervaring actief in, in nauwe samenwerking met de gemeente, provincie, en andere stakeholders en sponsoren. Hij/zij heeft zicht op (inter-)nationale ontwikkelingen en combineert een innovatief aanbod met een kwalitatief hoogwaardige service en dienstverlening, gebaseerd op een gedetailleerde kijk op de grote diversiteit aan publieksgroepen, die het theater wil betrekken en bereiken.

Profiel en functie-inhoud

De directeur/bestuurder is een ondernemend en inspirerend boegbeeld, met een passie voor en ruime ervaring in de culturele sector en met oog voor maatschappelijke en sociale verhoudingen in de stad. De directeur is in staat om mensen en middelen aan de missie van Theater aan het Vrijthof te verbinden en het team van het theater daarvoor te motiveren en stimuleren. De directeur is iemand die culturele ambities combineert met een scherp oog voor de bedrijfs¬matige en budgettaire kaders, uitdagingen en kansen. Hij/zij is in staat om samen met alle medewerkers in de organisatie de volgende stap te zetten op weg naar een meer extern gerichte en ondernemende organisatie. Hij/zij is verbindend, strategisch sterk en koersvast, opereert slagvaardig, overtuigend en inspirerend op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie (medewerkers, politiek/bestuurlijk, bedrijfsleven, sponsoren en overige stakeholders). De directeur heeft liefde, begrip en kennis voor Maastricht als stad van makers en weet dit concreet in programma en beleid van het theater uit te werken.

Hoofdtaken:
 • eindverantwoordelijk voor beleid, strategie en algemene leiding;
 • eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met de beleidsafdeling van de Gemeente, danwel de Raad van Toezicht invulling aan de opdracht;
 • bij externe verzelfstandiging: statutair bestuurder van de stichting;
 • draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van een meerjarig organisatie/ondernemingsplan;
 • draagt zorg voor het tot stand brengen van een budgetovereenkomst / dan wel samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Maastricht en voor het realiseren van de daarin overeengekomen prestaties;
 • verantwoordelijk voor de resultaten in te presenteren jaarstukken (begroting, jaarrekening, periodieke rapportages);
 • gaat samenwerkingsverbanden aan om te komen tot vernieuwing en verbreding van de activiteiten;
 • draagt zorg voor uitgebreide en gedifferentieerde kennis binnen de organisatie van de volledige diversiteit van het beoogde publiek en een sterke oriëntatie van de medewerkers op dat publiek: gastgerichtheid van de organisatie;
 • onderhoudt contacten met publiek, kunstenaars, producenten, podia, subsidiënten, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en alle overige externe partijen die relevant kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen;
 • vertegenwoordigt extern de organisatie; o.a. in de Stedelijke Cultuurregio Zuid, de Euregio Maas-rijn en landelijke gremia; rapporteert aan de beleidsafdeling van de Gemeente, danwel de Raad van Toezicht;
 • eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bevat een breed scala aan aspecten: het ontwikkelen van visie, draagvlak en missie, het artistiek beleid, de marketing en communicatie, de hospitality ( waaronder horeca), financiën, externe betrekkingen, sponsoring, fondsenwerving, de aansturing, bedrijfsvoering, HR, gebouwbeheer en techniek.
Functie-eisen en competenties
De directeur:
 • heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • heeft bewezen ruime managementervaring als eindverantwoordelijk cultureel ondernemer, minimaal vijf jaar bij voorkeur in een theater en/of festivalorganisatie;
 • heeft ervaring met organisatie- en verbeterprocessen gericht op structuur, sturing en cultuur;
 • heeft goed inzicht in (politiek) bestuurlijke processen;
 • is in staat de organisatie adequaat te vertegenwoordigen in breed netwerk van stakeholders;
 • brengt een groot netwerk in de theaterwereld , het bedrijfsleven met zich mee;
 • woont in de regio Maastricht of wil daar (deels) gaan wonen;
 • is innovatief;
 • is publieks- en omgevingsbewust en in staat daarmee de organisatie te inspireren en stimuleren;
 • is in staat om zijn/haar visie helder te vertalen, naar missie en doelstellingen van de organisatie;
 • is vernieuwend in het artistieke domein en geëngageerd in het sociale domein;
 • heeft de artistieke ervaring om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor en sturing te kunnen geven aan de programmering;
 • heeft bewezen organisatorische en zakelijke kwaliteiten;
 • is doel- en resultaatgericht;
 • sociale en bindende vaardigheden om op alle niveaus als teamspeler intern en extern mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te overtuigen.

Arbeidsvoorwaarden

Maastricht biedt een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte. Het salaris is marktconform, daarnaast ontvangt u 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee u een deel van uw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heeft u de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO- gemeenten.

Bijzonderheden

En referentonderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure. Om in dienst te treden is er een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 91 24. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 1 november aanstaande.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via de website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via 'direct solliciteren' een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie 'direct solliciteren' onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Carine Leemereise, onder vermelding van het vacaturenummer 7273.

Planning

Publicatie: : 9 oktober

Reactietermijn : t/m 1 november

Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 45

Bespreken cv's met selectiecommissie : week 46, 11 november (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)

Eerste selectieronde : week 47, 17 november

Tweede selectieronde : week 47, 20 november

Klikgesprek wethouder : week 48

Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Over Theater aan het Vrijthof
Over Theater aan het Vrijthof

Theater aan het Vrijthof

Aan het mooiste plein van Nederland

Aan het mooiste plein van Zuid-Limburg bevindt zich Theater aan het Vrijthof. Het gebouw is gelegen op de fundamenten van het Witte Vrouwen klooster waarvan vandaag de restanten nog worden gekoesterd. Het voormalige Generaalshuis heeft in de loop van de tijd vele (publieke) functies gekend zoals politiebureau, conservatorium en stadsbibliotheek. Tegenwoordig doet het gebouw al meer dan 25 jaar dienst als concertzaal én schouwburg. Het jaarlijkse programma bestaat uit zo'n 500 voorstellingen variërend van (inter)nationaal toneel, opera, moderne dans, ballet, musical, klassieke- en wereldmuziek, show en cabaret met oorspronkelijkheid, verbeeldingskracht en vakmanschap als kernwaarden.

Een programma op meerdere locaties in de stad

Naast de theaterprogrammering in eigen huis in de grote Payruszaal en Bovenzaal, programmeert Theater aan het Vrijthof veelal in samenwerking met partners op vele andere locaties in de stad Maastricht. Een locatie waar Theater aan het Vrijthof veel voorstellingen programmeert is AINSI, gelegen op de Lage Kanaaldijk. Andere locaties zijn La Bonbonnière, De Bordenhal (de thuishaven van huisgezelschap Toneelgroep Maastricht), Centre Ceramique, Kumulus, Conservatorium en diverse kerken in Maastricht

Een huis van velen

Theater aan het Vrijthof is het huis van velen. Zowel lokaal als (inter)nationaal weten artiesten en gezelschappen in alle genres ons al jaren te vinden. Daarnaast heeft het theater een aantal huisgezelschappen, zoals Toneelgroep Maastricht, Opera Zuid, Dansgezelschap Sally Maastricht en is huisgezelschap philharmonie zuidnederland zelfs gevestigd in Theater aan het Vrijthof. Jaarlijks is ons theater thuis van Maestro André Rieu en zijn orkest tijdens de jaarlijkse Vrijthofconcerten. Ook zijn we vaste standplaats voor festivals als de Nederlandse Dansdagen en Musica Sacra Maastricht. Theater aan het Vrijthof heeft nauwe banden met de vakopleidingen zoals Conservatorium Maastricht, de Toneelacademie Maastricht en de vooropleiding Dans, Kunstacademie en de Jan van Eyk Academie. Ook de Maastrichtse amateurverenigingen vinden regelmatig hun weg naar de podia van Theater aan het Vrijthof, Bovenzaal en AINSI.
Gemeente Maastricht logo
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
phone 14 043